stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สืบสานวิถีชีวิตคนต้นน้ำบ้านขุนคีรี
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01484
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 195,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมชาย ชำนะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอภิวัฒน์ ไชยเดช Ligor2112@hotmail.com,084-6297929
พื้นที่ดำเนินการ บ้านขุนคีรี หมู่ที่ 9 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4356081017536,99.774769619107place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 16 ธ.ค. 2557 79,000.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 19 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 98,000.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 18,600.00
รวมงบประมาณ 195,600.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์บริเวณต้นน้ำบ้านขุนคีรี ริมห้วย
  1. เกิดปราชญ์ชุมชน สืบทอด เล่าความ ความเป็นมาของสายน้ำ อย่างน้อย 2 คน
  2. เยาวชนในโรงเรียนร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงสายน้ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20
2 เพื่อฟื้นฟูบริเวณต้นน้ำบ้านขุนคีรี

เกิดกิจกรรมในการทำความสะอาดสายน้ำ อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง(3 ครั้ง)

3 เกิดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแลเยาวชนในการอนุรักษ์สายน้ำ
  1. เกิดกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านขุนคีรี ในโรงเรียน 1 กลุ่ม
  2. ตัวแทนครัวเรือน 80 ครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดพิทักต้นน้ำคลองท่าดี จำนวน 80ครัวเรือน
  3. เกิดแปลงปลูกผัก กูด ผัดปลอดสาร บริเวณสองฝั่งริมลำห้วย
  4. เกิดฝายหินอย่างน้อย 3 จุดในพื้นที่รูปแบบฝายมีชีวิต
4 เพื่อให้เกิดกติกาชุมชน ด้านการอนุรักษ์สายน้ำสู่ ข้อบัญญัตท้องถิ่น
  1. เกิดกติกาชุมชนในการอนุรักษ์สายน้ำ ต้นน้ำบ้านขุนคีรี
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน นำกติกาชุมชนไปปรับใช้เป็น ข้อบัญญัต การอนุรักษ์
5 เพื่อบริหารการจัดการและติดตามผลการดำเนินโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส หรือ สจรส

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.