directions_run

รองแง็งเยาวชน ต่อลมหายใจป่าชายเลน บ้านท่าน้ำเค็มใต้

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ รองแง็งเยาวชน ต่อลมหายใจป่าชายเลน บ้านท่าน้ำเค็มใต้
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01487
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 204,810.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนันต์ มารามาศ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายฐานันดร สมจิตอุตส่าห์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านท่าน้ำเค็มใต้ ม.1 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7829211600412,99.972839355469place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 18 ต.ค. 2557 82,000.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 19 ต.ค. 2557 29 มิ.ย. 2558 105,000.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 17,810.00
รวมงบประมาณ 204,810.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกลุ่ม/ชมรมจากเด็กเยาวชมาขับเคลื่อนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมรองแง็ง และเกิดผลทางอ้อมในการดึงเยาวชนออกจากการเกี่ยวพันยาเสพติด

เชิงปริมาณ

 1. เกิดชมรมเด็กเเละเยาวชน จำนวน 50 คน
 2. ชมรมเด็กเเละเยาวชนขับเคลื่อนกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายประสบผลสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 90 ของกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
 3. ได้มาตรการทางสังคมด้านเด็กและเยาวชน 1 มาตรการ
 4. ได้ชุดข้อมูลสภาพสิงแวดล้อมและพื้นที่ในชุมชน 1 ชุดข้อมูล
 5. มีคณะรองเเง็งเยาวชน 1 คณะ

เชิงคุณภาพ

 1. เยาวชนได้เรียนรู้ในการจัดกระบวนการสภา
 2. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์
 3. วัฒนธรรมรองแง็งได้รับการอนุรักษ์และสืบทอด
 4. ป่าชายเเลนมีความอุดมสมบูรณ์
 5. คนในชุมชนมีความภูมิใจในการร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ป่าชายเเลน พันธ์ไม้ของป่าชายเลนว่ามีคุณค่าในด้านสมุนไพร
 6. เด็กในชุมชนมีความรักวัฒธรรมท้องถิ่น(รองเเง็ง)คือ เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงรากเหง้าของวัฒนธรรม เกิดความรัก หวงแหน และอยากอนุรักษ์
 7. กลุ่มเยาวชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกับผู้ใหญ่เนื่องจากมีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
2 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงาน

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส และ สจรส

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.