stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ หุ่นกระบอก ออกเดิน ที่บ้านสวนเทศ(ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01488
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 พฤษภาคม 2557 - 19 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 212,550.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายลัทพล ชอบงาม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นฤมล อุโหยบ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านสวนเทศ 96 หมู่ที่ 5 ตำบล แป-ระ อำท่าแพ จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7846257557995,99.917907714844place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 พ.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 20 พ.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 85,020.00
2 16 ต.ค. 2557 15 พ.ค. 2558 16 ต.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 106,275.00
3 16 พ.ค. 2558 19 มิ.ย. 2558 21,255.00
รวมงบประมาณ 212,550.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 สร้างความเข้มแข็งด้วยกระบวนการสภาผู้นำชุมชน
  1. อัตราความสำเร็จของกิจกรรมที่สภาฯรับผิดชอบ ร้อยละ 90
  2. ชุมชนเข้มแข็ง จัดการตนเองได้ นำไปสู่การจัดการปัญหาชุมชนด้านอื่นๆ
2 ชุมชนเข้มแข็ง จัดการตนเองได้ นำไปสู่การจัดการปัญหาชุมชนด้านอื่นๆ
  1. นำขยะมาทำปุ๋ยใช้ในแปลงผักและจำหน่ายสู่การออมระดับครัวเรือน 100 ครัวเรือนจากครัวเรือนทั้งหมด 147 ครัวเรือน
  2. ครัวเรือนต้นแบบขยับเป็นศูนย์เรียนรู้ อย่างน้อย 3 ครัวเรือน
  3. มีคณะละครหุ่นกระบอกออกแสดงประชาสัมพันธ์บอกเล่าเรื่องราวการจัดการขยะของชุมชน 1 คณะ
  4. ชุมชนมีอัตลักษณ์ของตนเองด้านการจัดการขยะ เกิดความภาคภูมิในถิ่นเกิด
3 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงาน

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส และ สจรส

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.