stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สุไหงมาตี พลิกฟื้นชีวี ด้วยความพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01489
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 พฤษภาคม 2557 - 19 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 209,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายดุษฏี ปันดีกา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางนฤมล อุโหยบ
พื้นที่ดำเนินการ ม.4 บ้านสุไหงมาตี ตำบลฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.601404101767,100.07739253342place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 พ.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 20 พ.ค. 2557 15 พ.ย. 2557 83,840.00
2 16 ต.ค. 2557 15 พ.ค. 2558 16 พ.ย. 2557 11 ก.ย. 2558 104,800.00
3 16 พ.ค. 2558 19 มิ.ย. 2558 20,960.00
รวมงบประมาณ 209,600.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาวางรากฐานของชุมชน ให้มั่นคงและยั่งยืนด้วยการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ลด ละเลิกอบายมุขเพื่อลด ละ เลิก อบายมุข การออม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

 • ชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • มีการทำกิจกรรมลด ละ เลิกอบายมุขที่ดำเนินการโดยชุมชน อย่างน้อย 3 กิจกรรม
 • มีกิจกรรมการออมระดับครัวเรือน ร้อยละ 80 ของครัวเรือนต้นแบบ
 • ครัวเรือนที่เข้าร่วมเป็นครัวเรือนต้นแบบสามารถเพิ่มรายได้ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
 • ครัวเรือนที่เข้าร่วมเป็นครัวเรือนต้นแบบสามารถลดรายจ่ายได้ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
 • ชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

 • คนในชุมชนได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง
 • คนในชุมชนรู้จักการประหยัด อดออม มีความสุขขึ้น
 • เกิดกระแสการ ลด ละ เลิก อบายมุขในชุมชน
 • ประเพณี วัฒนธรรมของหมู่บ้านได้รับการฟื้นฟูสืบทอดไปรุ่นต่อไป
 • ทรัพยากรธรรมชาติหรือพื้นที่สาธารณะของชุมชนได้รับการดูแล ฟื้นฟู อนุรักษ์
2 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส.และ สจรส

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.