directions_run

จากผืนนา สู่ผืนป่าชายเลนที่ควนโต๊ะเจ๊ะ (ต่อเนื่อง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ จากผืนนา สู่ผืนป่าชายเลนที่ควนโต๊ะเจ๊ะ (ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01491
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 พฤษภาคม 2557 - 19 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 193,920.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอารีย์ หลังสกุล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางนฤมล อุโหยบ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านควนโต๊ะเจ๊ะ หมูที่ 5 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8047821427388,99.94430065155place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 พ.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 20 พ.ค. 2557 30 ม.ค. 2558 77,568.00
2 16 ต.ค. 2557 15 พ.ค. 2558 31 ม.ค. 2558 28 มิ.ย. 2558 96,960.00
3 16 พ.ค. 2558 19 มิ.ย. 2558 19,392.00
รวมงบประมาณ 193,920.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มศักยภาพการจัดการตนเองด้วยกระบวนการสภาชุมชน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

  1. มีคนที่เข้าร่วมกับอนุรักษ์สามัคคี จัดตั้งเป็นสภาชุมชน จำนวน 60 คน
  2. สภาชุมชนสามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80 ของกิจกรรม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

  1. คนในชุมชนได้จัดตั้งสภาชุมชนเพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลรักษาป่าชายเลน
  2. ป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์
  3. แกนนำในชุมชนมีความรู้ความสามารถทักษะในการบริหารจัดการตนเองเริ่มด้วยการทำกิจกรรมตามโครงการสสส.
2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพลิกฟื้นพื้นที่การเกษตรให้กลับมาใช้เกษตรอินทรีย์เพื่อน้ำที่ไหลลงสู่ป่าชายเลน ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำวัยอ่อน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. เกษตรกรนาข้าวสามารถลดเคมีเกษตรได้ 10 ราย 2. เกษตรกรนากุ้งสามารถลดเคมีเกษตร 3 ราย 3. เกษตรกรสวนปาล์มสามารถลดเคมีเกษตร 7ราย ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. สัตว์น้ำวัยอ่อนได้อาศัยพื้นที่ป่าชายเลนในการเจริญเติบโตโดยไม่มีมลพิษทางน้ำ 2. ลดการทำร้ายดิน น้ำ อากาศ และสุขภาพของเกษตรกร

3 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส.และ สจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.