stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สภาซูรอเขาน้อยใต้ จัดสรรสิ่งที่ดีให้เยาวชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01492
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 พฤษภาคม 2557 - 19 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 167,200.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมูฮัมหมัดใบกาเด็ม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นฤมล อุโหยบ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเขาน้อยใต้ หมู่ที่ 12 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6907049003017,100.081878528place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 พ.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 20 พ.ค. 2557 31 ต.ค. 2557 66,880.00
2 16 ต.ค. 2557 15 พ.ค. 2558 1 พ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 83,600.00
3 16 พ.ค. 2558 19 มิ.ย. 2558 16,720.00
รวมงบประมาณ 167,200.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 สร้างความเข้มแข็งชุมชน

เชิงปริมาณ 1. อัตราความสำเร็จของกิจกรรมที่สภาหมู่บ้านรับผิดชอบ ร้อยละ 90 2. อัตราความสำเร็จของกิจกรรมที่สภาเยาวชนรับผิดชอบ ร้อยละ 90

เชิงคุณภาพ

  • เกิดกลไกการทำงานในชุมชนทั้งกลไกผู้ใหญ่และเยาวชน ทำงานร่วมกันจนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
2 เพื่อการจัดการตนเองด้านสารเสพติด

เชิงปริมาณ 1.เกิดทีมชุมชนจัดการปัญหาสารเสพติด 1 ทีม 2.เยาวชนกลุ่มเสี่ยงร่วมทำกิจกรรมกับสภาเยาวชน ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ

  • ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการ ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการตนเองด้านสารเสพติด
3 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส. และ สจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.