directions_run

ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01494
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 204,680.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเหมือนหมั้น สิทธิศักดิ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ สมใจ ด้วงพิบูลย์ โทร 0813970026
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเจริญทรัพย์ ม.7 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.667245114362,99.204971194267place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 82,000.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 1 พ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 103,000.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 19,680.00
รวมงบประมาณ 204,680.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนแนวคิดและสร้างพฤติกรรมการเกิดสุขอย่างต่อเนื่อง

1ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพได้ถูกต้องร้อยละ 80 และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน (ผู้สูงอายุมีจำนวน 142 คน เป็นโรคเรื้อรัง 126 คน )
2 แกนนำสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสุขและสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 3 ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเป็นจิตอาสา มีอาชีพเสริม

2 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน

1 ร้อยละ 30ของกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม
2 สามารถสร้างคนรุ่นใหม่ที่หันมาพัฒนาชุมชนตนเองให้น่าอยู่

3 บริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมของสสส.หรือ สจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.