directions_run

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01497
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 162,450.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจุฑารัตน์ โสเสมอ 087-281-0484
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงวิบูลย์ 081-397-0026
พื้นที่ดำเนินการ บ้านหินเภาพัฒนา หมู่ที่ 17 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86190
ละติจูด-ลองจิจูด 10.816604,99.056154place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 65,000.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 1 พ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 82,000.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 15,450.00
รวมงบประมาณ 162,450.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีเพราะใช้ปุ๋ยที่ผลิตเอง มีผลผลิตเพิ่มขึ้น สร้างแกนนำเพิ่มเพื่อเผยแพร่สู่กลุ่มอื่น

1.1 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการกลุ่ม

1.2 เกิดสภาแกนนำอาชีพบ้านหินเภา

1.3 ประชาชนสามารถลดภาระหนี้สินได้ 50%

2 เพื่อบริหารติดตามผลการดำเนินงาน

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส. หรือ สจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.