directions_run

บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01499
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 212,850.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส. อุทัยวัน ชูศอทิพย์ 08 5474 0547
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นาง เบญจา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทุ่งยอ หมู่ที่ 11 ตำบล ชุมโค อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร รหัส 86160
ละติจูด-ลองจิจูด 10.860997589482,99.403138160731place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 26 พ.ย. 2557 86,000.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 27 พ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 107,000.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 19,850.00
รวมงบประมาณ 212,850.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้ประชาชนมีการลดการใช้สารเคมี

1.1 ร้อยละ 50 ของครัวเรือนปลอดสารเคมี 1.2 ร้อยละ 50 ของครัวเรือนที่สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ยเคมี

2 2.เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำให้มีน้ำเพียงพอในการทำการเกษตร

2.1 ร้อยละ 40 ของป่าต้นน้ำที่มีพื้นที่สีเขียว เพิ่มขึ้น

3 3.เพื่อสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายของชุมชนในการใช้พื้นที่ป่าต้นน้ำและการใช้น้ำ

3.1 มีนโยบายเรื่องการใช้พื้นที่ป่าต้นน้ำและการใช้น้ำ

4 เพื่อบริหารและการจัดการติดตามผลของโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส, สจรส.มอ. พีเลี้ยง ทุกครั้ง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.