stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ รักษาสิ่งแวดล้อมและประมงชายฝั่งบ้านสามเสียม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01500
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 178,555.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยสิทธิ์ กาลพัฒน์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเบญจา รัตนมณี, นายยุทธนา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านสามเสียม หมู่ที่ 5 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.541188228989,99.254436492905place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 72,000.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 11 พ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 90,000.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 16,555.00
รวมงบประมาณ 178,555.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

1.1 ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่ง

1.2 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลน อย่างน้อย 1 กลุ่ม

2 เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนและประมงชายฝั่ง

2.1 พื้นที่ป่าชายเลนเป็นสีเขียวเพิ่มขึ้น

2.2 พื้นที่ทำประมงชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และสงวนไว้สำหรับคนในชุมชน

3 เพื่อการบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมของ สสส.และสจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.