directions_run

ห้วยคล้าชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ห้วยคล้าชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01503
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 178,800.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุวิทย์ วงศ์สุวัฒน์ 0828165426
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเบญจา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านห้วยคล้า ม.12 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 9.02072759706,98.8051128387place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 72,000.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 1 พ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 90,000.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 16,800.00
รวมงบประมาณ 178,800.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคคลในชุมชน ให้รู้จักรัก หวงแหนอนุรักษ์ป่าชายเลนในท้องถิ่น เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน

1.1 ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ ป่าชายเลน ไม่น้อยกว่า ร้อย 80 ของหลังคาเรือน 1.2 มีฐานข้อมูลป่าชายเลนของชุมชน

2 เพื่อสร้างนโยบายชุมชนเรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลน

1 มีนโยบายสาธารณะของชุมชนเรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าชายเลน ตั้งเป็นเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนจำนวน 20 ไร่
2 มีการติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง

3 เพื่อการบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมโครงการ สจรส.มอ. มีภาพถ่ายกิจกกรมตลอดโครงการ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.