stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สามพลัง ร่วมสร้างคนวัดพระขวางให้อบอุ่น
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01504
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 211,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประนมกลางณรงค์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเบญจา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านวัดพระขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.492348175252,99.141397476196place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 85,000.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 11 พ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 110,000.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 16,000.00
รวมงบประมาณ 211,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างความรักสามัคคีและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

ร้อยละ 60 ของประชาชนเข้ามีส่วนรับผิดชอบกิจกรรมสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมส่วนรวมของชุมชน

2 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน

ร้อยละ 70 ของผู้นำในชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ

3 เพื่อสร้างและทบทวนข้อมูลชุมชนครอบคลุมทุกระบบ

3.1ชุมชนมีระบบฐานข้อมูลกลางของชุมชนทีครอบคลุมทุกระบบ 3.2ชุมชนมีแผนพัฒนาชุมชน

4 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

การเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.