directions_run

บ้านพังเหาสดใส ห่างไกลยาเสพติด มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านพังเหาสดใส ห่างไกลยาเสพติด มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01506
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคมตะวัน สร้างแก้ว
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเบญจา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านพังเหา หมู่ที่ 2 ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ 86180
ละติจูด-ลองจิจูด 9.8750457757291,98.94367977974place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 86,000.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 11 พ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 107,000.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 20,000.00
รวมงบประมาณ 213,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เยาวชนลด ละ เลิกยาเสพติด

ร้อยละ 50 ของเยาวชนผู้ติด ผู้เสพ ลด ละ เลิกยาเสพติดได้

2 2.เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กลุ่มเยาวชน(กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดยาเสพติด)

ร้อยละ 50 ของเยาวชน(กลุ่มผู้ติดเสพติด/กลุ่มเสี่ยง)มีอาชีพและมีงานทำ

3 3.เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ชุมชนมีนโยบายสาธารณะด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4 4.เพื่อบริหารจัดการและติดตามประเมิณผลของโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมกับสสส./สจรส.มอ.ทุกครั้ง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.