stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01511
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 212,931.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกฤษ ศรีฟ้า
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวอุไรวรรณ ตันฑอาริยะ, นายศักดิ์ชาย เรืองศรี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบางวัน หมู่ 1 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ละติจูด-ลองจิจูด 8.9719112033943,98.401053473319place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 85,173.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 1 พ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 106,466.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 21,292.00
รวมงบประมาณ 212,931.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ
  • จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส. สจรส. มอ.
  • รายงานความก้าวหน้า รายงานผลการดำเนินงานโครงการ รายงานการเงินที่สมบูรณ์
2 เพื่อสร้างเครือข่ายให้ทุกครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการสร้างสังคมมีสุข ด้วยครอบครัวคุณภาพ

จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด

3 เพื่อให้ทุกครอบครัวสามารถนำหลักธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

จำนวนครัวเรือนที่นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนครัวเรือนในชุมชน

4 เพื่อสร้างแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ครอบครัวมีสุขภาพที่ดี มีการลด และเลิกเหล้าและบุหรี่

จำนวนครัวเรือนที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวที่ไม่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนครัวเรือนในชุมชน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.