directions_run

บ้านห้วยทรัพย์น่าอยู่ คู่พลับพลึงธาร ร่วมต้านโรคติดต่อ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านห้วยทรัพย์น่าอยู่ คู่พลับพลึงธาร ร่วมต้านโรคติดต่อ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01512
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 185,100.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ สุกัญญา อ่าวน้ำ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายศักดิ์ชาย เรืองศรี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านห้วยทรัพย์ ม.6 ต.คุระ อ.คุระบุรี
ละติจูด-ลองจิจูด 9.3183126085114,98.402938395739place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 75,000.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 11 พ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 87,000.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 23,100.00
รวมงบประมาณ 185,100.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ
  • จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส.หรือ สจรส. ม.อ.
2 เพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
  • ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาขยะอย่างน้อยร้อยละ 50 ของหลังคาเรือน
  • มีมาตรการและกฏกติกาของชุมชนในการแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 กฏกติกา
3 เพื่่อลดโรคติดต่อที่มาจากขยะและสิ่งแวดล้อมและเพื่อคนในชุมชนเกิดสุขภาวะที่ดี
  • ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและฉี่หนูมีปริมาณลดลง
  • ลดปริมาณผู้สูบบุหรี่และสุรา
4 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  • ชุมชนมีระบบการดูแลสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบให้เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพลับพลึงธาร 1 ระบบ
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.