stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ทุ่งนางดำน่าอยู่ คู่ป่าชายเลน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01513
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 201,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมใจ บุญมาเลิศ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายศักดิ์ชาย เรืองศรี
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งนางดำ ต.คุระ อ.คุระบุรี
ละติจูด-ลองจิจูด 9.2539785136234,98.367998600041place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 80,640.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 1 พ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 100,800.00
3 11 พ.ค. 2558 10 มิ.ย. 2557 20,160.00
รวมงบประมาณ 201,600.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อบริหารจัดการโครงการ / ติดตาม สนับสนุนโครงการ
  • จำนวนครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกับ สสส.  และ สจรส.
2 เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการกับปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ
  1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดการขยะ อย่างน้อย 1 ชุด
  2. ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะและนำเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกต้อง อย่างน้อยร้อยละ 50
  3. ปริมาณขยะในชุมชนลดลง ร้อยละ 20
3 เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน
  1. ครัวเรือนสามารถเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างน้อยร้อยละ 10
  2. ครัวเรือนมีรายได้จากการเลี้ยงปลาและปูในกระชังเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 10
4 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการบริโภคสุราและบุหรี่
  • สมาชิกในชุมชนดื่มสุราและสูบบุหรี่ลดลง ร้อยละ 20
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.