directions_run

ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01515
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 200,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวันชัยบ่อเงิน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ อ.สุวิทย์ หมาดอะดำ เบอร์มือถือ 0935783320
พื้นที่ดำเนินการ บ้านนครธรรม ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.0736454200683,101.30345106125place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 80,000.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 1 พ.ย. 2557 28 มิ.ย. 2558 110,000.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 10,000.00
รวมงบประมาณ 200,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบเรียนรู้ในการจัดการขยะด้วยสภาชุมชน

เชิงปริมาณ

  1. สภาชุมชนไปผลักดันให้เกิดองค์กร หรือ เครือข่ายที่เป็นต้นแบบในการจัดการขยะได้แก่ โรงเรียน 1 แห่ง วัด 1 แห่ง
  2. สภาชุมชนทำให้้้ครัวเรือนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโครงการนำร่อง 40 ครัวเรือนเป็นต้นแบบในการเรียนรู้การจัดการขยะอย่างยั่งยืน
  3. สภาชุมชนทำให้เกิดกระบวนการสร้างเครือข่ายการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

เชิงคุณภาพ

1.เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ในการจัดการขยะแก่ชุมชนอื่น

2 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนบ้านนครธรรมเป็นต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพด้วยมาตราการจัดการขยะ
  1. สภาพแวดล้อมของชุมชน สะอาด เรียบร้อย น่าอยู่อาศัย ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค เช่น แหล่งเพาะพันธุ์ยุง เป็นต้นทำให้เป็นต้นแบบของชุมชนอื่น
  2. ประชาชนมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบริโภคอาหารที่เป็นพิษต่อสุขภาพลดลงร้อยละ 50
  3. ประชาชนมีการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานรวมถึงโรคอ้วนลดลง
3 เพื่อพัฒนาให้เกิดต้นแบบการเรียนรู้กลไกและการจัดสวัสดิการชุมชนจากธนาคารขยะด้วยความร่วมมือของอบต.คีรีเขต

เชิงปริมาณ

  1. มีประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มสวัสดิการของธนาคารขยะ จำนวน 80 ครัวเรือน

เชิงคุณภาพ

  1. สภาชุมชนทำให้เกืดแนวทางต้นแบบการจัดการสวัสดิการต่างๆของธนาคารขยะ
  2. อบต.คีรีเขตนำแนวทางกลไกการจัดการสวัสดิการชุมชนของธนาคารขยะไปประกาศเป็นนโยบายท้องถิ่นตลอดจนร่วมสมทบเงินสวัสดิการและสนับสนุนการจัดเป็นชุมชนต้นแบบในการเรียนรู้แก่ชุมชนอื่น
4 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมิณผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสสส.และสจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.