stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01516
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 212,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพศินชูเมือง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ สุวิทย์ หมาดอะดำ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านศรีนคร หมู่ที่ 3 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.0531612957141,101.28510475159place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 85,160.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 1 พ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 106,450.00
3 1 พ.ค. 2546 30 มิ.ย. 2558 21,290.00
รวมงบประมาณ 212,900.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดครัวเรือนต้นแบบในเรื่องของพฤติกรรมในการจัดการขยะในครัวเรือน

ร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมดมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และถูกต้องในการจัดการกับขยะภายในครัวเรือน

2 เพื่อให้เกิดครัวเรือนต้นแบบการจัดการสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน

ร้อยละ50 ของครัวเรือนได้รับการตรวจสุขภาพรวมถึงมีกิจกรรมในการลด ละ เลิกปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ

3 เพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบในการที่จะมีกลไกหรือวิธีการในการบริหารจัดการขยะและสุขภาพ

มีครัวเรือนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะและสุขภาพไม่น้อยกว่า 30 ครัวเรือน

4 เพื่อการบริหารจัดการและประเมินผลโครงการ

1.มีกิจกรรมหนุนเสริมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ไม่น้อยกว่า3ครั้ง 2.มีการจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.