stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ศรีท่าน้ำสุขภาวะดี วิถีพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01518
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 207,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายริซกีสาร๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ อ.สุวิทย์ หมาดอะดำ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านศรีท่าน้ำ ตำบลธารโต อ.ธารโต จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.0289207455247,101.34922027588place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 84,000.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 1 พ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 105,000.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 18,400.00
รวมงบประมาณ 207,400.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกลไกให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาชุมชน

เชิงปริมาณ

1.1 มีสภาซูรอขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน ร่วมคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาชุมชน จำนวน 35 คน 1.2สร้างเยาวชนสุขภาพดี วิถีพอเพียง 40 คน 1.3เกิดแผนสุขภาวะชุมชน

เชิงคุณภาพ 1.1 มีสภาซูรอคอยขับเคลื่อนแผนสุขภาวะชุมชน 1.2 เยาวชนมีจิตสำนึกรักการออม 1.3 เป็นหมู่บ้านเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

2 ชุมชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการลดรายจ่ายครัวเรือน

เชิงปริมาณ

2.1 สรรหานวตกรรมด้านสุขภาพมาใช้กับผู้พิการผู้สูงอายุ 2.2 ชุมชนมีการใช้พื้นที่สาธารณะ ทำโครงการอาหารกลางวันเด็กตาดีกา 2.3 ครัวเรือนลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ลดรายจ่ายมากกว่า20 ครัวเรือน

เชิงคุณภาพ 2.1 ครัวเรือนมีการค้นพบตัวเองด้านเศรษฐกิจโดยบัญชีครัวเรือน 2.2 ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ลดลง

3 ชุมชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการเพิ่มรายได้ครัวเรือน

เชิงปริมาณ

3.1ชุมชนมีแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ จำนวน 3 แปลง 3.2 ชุมชนมีกิจกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 3.3 ชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมการออม

เชิงคุณภาพ 3.1 ครัวเรือนมีพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้กินเอง/ขาย/แปรรูป
3.2 ครัวเรือนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 3.3 ชุมชนมีกิจกรรมการสะสมทุน เพื่อการประกอบอาชีพ

4 เพื่อการบริหารจัดการติดตามประเมินผล

เชิงปริมาณ

1.เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศโครงการ  ติดตามงานตามโครงการ 2.มีกิจกรรมจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ 3.มีการสรุปปิดโครงการ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.