directions_run

ครอบครัวสร้างสุขยี่งอน่าอยู่ด้วยกระบวนการสภาซูรอ (ต่อเนื่อง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ครอบครัวสร้างสุขยี่งอน่าอยู่ด้วยกระบวนการสภาซูรอ (ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01519
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 208,860.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอับดุลลาตีฟ ขาวสะอาด
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอาหามะ เจะโซะ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัด นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.429942184962,101.719150543place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 83,544.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 1 พ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 104,430.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 20,886.00
รวมงบประมาณ 208,860.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อบริหารจัดการและการติดตามประเมินโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้ารวมกิจกรรมกับ สสส. และสจรส.

2 1.เพื่อให้สถาบันครอบครัวมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน

เกิดเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังสิ่งเสพติดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างน้อย 1 เครือข่าย

3 เพื่อให้ครอบครัวในชุมชนมีความรู้เรื่องยาเสพติดและหลักศาสนาว่าด้วยยาเสพติดและนำไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง

1.ไม่มีผู้เสพรายใหม่จากครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 2.ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องยาเสพติดและหลักคำสอนของศาสนาว่าด้วยยาเสพติด ร้อยละ 80 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:

4 เพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพสารเสพติดในชุมชนได้รับการดูแลจากชุมชน

1.เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดได้รับการบำบัดและดูแล ร้อยละ 100(18 คน) 2.เยาวชนที่เสพยาติดสามารถเลิกและไม่กลับไปเสพซ้ำ ร้อยละ 50

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.