stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ คืนเยาวชนคนดีสู่ชุมชนอาตะบือเระ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01523
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ อับดุลรอซัก สะมะแอ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านอาตะบือเระ ม. 2 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 85,200.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 1 พ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 106,500.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 21,300.00
รวมงบประมาณ 213,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนหรือกลุ่มคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันยาเสพติด

เชิงปริมาณ

 1. จัดตั้งเครือข่ายในการควบคุมและป้องกันยาเสพติดในชุมชนอย่างน้อย 1 เครือข่าย
 2. มีมาตรการทางสังคมและมาตรการทางศาสนาหรือข้อตกลงร่วมกันของหมู่บ้านในการควบคุมและป้องกันยาเสพติด 1 เรื่อง
 3. มีสภาอามันดันดามัยในการดูแลและแก้ไขปัญหาของชุมชน 1 สภา
 4. มีหลักสูตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยชุมชนจัดทำขึ้นเอง 1 หลักสูตร

เชิงคุณภาพ

 1. เครือข่ายในการควบคุมและป้องกันยาเสพติดในชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 2. สมาชิกในครัวเรือนปฏิบัติตามมาตรการทางสังคมและมาตรการทางศาสนาหรือข้อตกลงร่วมกันของหมู่บ้านในการควบคุมและป้องกันยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอ
 3. สภาอามันดันดามัยมีความเข้มแข็งและมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง
2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนมีความรู้เรื่องยาเสพติดและหลักคำสอนของศาสนาว่าด้วยยาเสพติดและนำไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง

เชิงปริมาณ

 1. เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความรู้เรื่องยาเสพติดและหลักคำสอนของศาสนาว่าด้วยยาเสพติด

เชิงคุณภาพ

 1. เด็กและเยาวชนสามารถนำหลักคำสอนของศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง
3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนได้รับการบำบัดและดูแล

เชิงปริมาณ

 1. เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนได้รับการบำบัดและดูแล ร้อยละ 80 หรือเท่ากับ 36 คน
 2. เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนร้อยละ 50 สามารถเลิกสารเสพติดได้
 3. เด็กและเยาวชนติดสารเสพติดรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดทั้งหมด

เชิงคุณภาพ

 1. เด็กและเยาวชนที่เลิกสารเสพติดแล้วไม่กลับติดสารเสพติดซ้ำและสามารถกลับตัวเป็นคนดีของสังคมทำให้สังคมยอมรับ
4 4. เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามการประเมินผลโครงการ
 1. จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส.และสจรส.
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.