stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน บ้านไทรขึง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01527
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 209,150.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ กอบกิต แก้วอรุณ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ ว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านไทรขึง หมู่ที่ 7 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9141572710856,100.6086730957place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 84,000.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 11 พ.ย. 2557 15 ก.ย. 2558 110,000.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 15,150.00
รวมงบประมาณ 209,150.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักที่จะเรียนรู้ และร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชุมชน
  1. คนในชุมชนตระหนักในการดูแลรักษาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น วัดได้จากการให้ความร่วมมือ ถ่ายทอดภูมิปัญญาและวิถีชุมชนและเข้าร่วมกิจกรรมที่ทีมทำงานและเด็กๆออกแบบ ได้ร้อยละ 40 ของคนในชุมชน
  2. คนในชุมชน ผู้นำชุมชน เยาวชน ผู้นำกลุ่มต่างๆ ร้อยละ 40 ของจำนวนประชากร เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและคนในชุมชน
2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกในการสืบทอดวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน

1.เด็กๆได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาทำกิจกรรมที่ผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ร้อยละ 30

  1. เด็กเยาวชนและคนในชุมชนตระหนักในการดูแลรักษาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น วัดได้จากการให้ความร่วมมือ ถ่ายทอดภูมิปัญญาและวิถีชุมชนและเข้าร่วมกิจกรรมที่ทีมทำงานและเด็กๆ ออกแบบ ได้ร้อยละ 40 ของคนในชุมชน
3 เพื่อให้เด็กมีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างถูกต้อง
  1. จำนวนเด็กร้อยละ 30 ของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนสามารถออกแบบกระบวนการการเรียนรู้ของตนเองได้
  2. เกิดแกนนำเด็กและเยาวชนในชุมชนที่สามารถทำกระบวนการชุมชนได้เอง และสามารถนำกระบวนการเด็กได้ จำนวน 10 คน
4 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ
  1. ติดตามสนับสนุน จาก สจรส. และพี่เลี้ยง
  2. จัดทำโครงการสรุปปิดโครงการ
  3. ป้ายปลอดบุหรี่

4.ค่าล้างอัดถ่ายภาพโครงการ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.