directions_run

คนโคกสิเหรงกินดีอยู่ดี มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ คนโคกสิเหรงกินดีอยู่ดี มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01529
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 212,870.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกะรีนา สูกาเกาะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านโคกสิเหรง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.5148710096431,100.86558848619place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 10 ธ.ค. 2557 85,200.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 106,000.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 21,670.00
รวมงบประมาณ 212,870.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 คนในชุมชนมีการจัดทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือน
 1. ร้อยละ 60 คน ในชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญ ในการจัดทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือน
 2. ร้อยละ 60 คน ในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือน
 3. เกิดครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 40 คน ในการทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
 4. เกิดครูบัญชีอาสา อย่างน้อย 30 คน ในการติดตามให้ความช่วยเหลือการทำบัญชีครัวเรือนอย่างถุกต้อง
 5. ร้อยละ 5 การเพิ่มขึ้นของคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานจัดทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือน
 6. ร้อยละ 10 รายจ่ายในครัวเรือนลดลงในทุกรายการ หนี้สินลดลง และมีเงินออม
2 เพื่อส่งเสริม พัฒนาอาชีพให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 1. ร้อยละ 80 คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการทำเกษตรตามหลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถปฎิบัติได้
 2. เกิดกลุ่มเผื่อการผลิตในชุมชน อย่างน้อย 3 กลุ่ม กลุ่มปุ๋ย,กลุ่มผัก,กลุ่มเมล็ดพันธุ์ ฯ ในระดับครัวเรือนและชุมชน
 3. กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 60 ครอบครัว มีรายได้เพิ่มขึ้น (ดูจากบัญชีครัวเรือน
3 เด็ก เยาวชนและคนในชุมชน มีการสืบสานศิลปการละเล่นท้องถิ่น ลิเกฮูลู และสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมชุมชนให้คนอื่นได้รับรู้ และส่งต่อรุ่นต่อรุ่นได้

1.ร้อยละ 30 เด็กและเยาวชน มีความรู้ ทักษะในการเล่นลิเกฮูลู สามารถจัดแสดง มีรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

2.ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชนและคนในชุมชน ยึดหลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมชุมชนไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวในการดำรงชีวิต

4 การสนับสนุนติดตามโครงการโดยทีม สสส.,สจรส.มอ.
 1. การเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานจากทีม สสส.,สจรส.มอ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
 2. การจัดทำรายงานโครงการ (ส.1 ,ส.2,ง.1,ง.2 ,ส.3)
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.