directions_run

บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01530
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 198,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุเทพ เซ่งล่าย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านต้นมะขามเทศ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ
ละติจูด-ลองจิจูด 7.1608500964973,100.26775360107place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 80,000.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 11 พ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 100,000.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 18,400.00
รวมงบประมาณ 198,400.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน
  1. ครอบครัวของเด็ก 70 ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กเพิ่มขึ้น
  2. ร้อยละ 50 มีเยาวชนศิลปินพื้นบ้านเพิ่มขึ้นในชุมชน
  3. ร้อยละ 80 คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชน โดยนำเอาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
2 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
  1. เกิดคลังภูมิปัญญาชุมชน ใน 3 ด้าน ด้านมโนราห์ ,ด้านกลองยาว และอาหารท้องถิ่นคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยผ่านการเรียนรู้และรวบรวมโดยเยาวชน จำนวน 1 เล่ม
  2. เด็กและเยาวชน 70 คนเข้าร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมชุมชนตามความสนใจและความถนัด
3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโครงการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์กับชุมชน
  1. เกิดกิจกรรมเสริมในโรงเรียนของชุมชน (โครงการพี่สอนน้อง)
4 การสนับสนุนติดตามการดำเนินโครงการ โดยทีม สสส.,สจรส.มอ.
  1. การเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินโครงการ ร้อยละ
  2. การจัดทำรายงานการโครงการ คือ รายงานการเงิน,รายงาน ส.1 ส.2
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.