stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด )
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01532
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 196,200.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ธีระชัย ช่วยชู
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ อาจารย์กำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านโคกเหล็ก หมู่ 9 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.6468236427672,99.8939435184place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 27 ต.ค. 2557 78,480.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 28 ต.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 98,100.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 19,620.00
รวมงบประมาณ 196,200.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ประชาชนปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเรื่องการจัดการขยะให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ โดยใช้กติกา "บ้านพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี"

เชิงปริมาณ

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามกติกากลุ่ม 7 ข้อ ร้อยละ 80
  2. ผลการตรวจสารเคมีในเลือดของกลุ่มเป้าหมายลดลง ร้อยละ 60
  3. เกิดฐานเรียนรู้ "บ้านพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี" 10 บ้าน

เชิงคุณภาพ

มีการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างเป็นระบบ จากการติดตามของคณะกรรมการกลุ่มบ้าน ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "บ้านพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี" ฐานเรียนรู้มีความพร้อมให้เพื่อบ้านใกล้เคียงและหมู่บ้านใกล้เคียงมาเรียนรู้ได้

2 เพื่อพัฒนาฐานเรียนรู้ "บ้านพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี" ให้เป็นฐานของการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ลดสารเคมี ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อสุขภาพให้กับเด็กและเยาวชนสืบทอดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เชิงปริมาณ

  1. มีเด็กและเยาวชนร่วมเป็นวิทยากรในฐานเรียนรู้ "บ้านพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี" ของกลุ่มบ้าน 10 บ้าน
  2. เด็กและเยาวชนเป็นวิทยากรร่วมในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามกลุ่มบ้าน ใช้เป็นกลไกกระตุ้นการทำงานของคณะทำงานและกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 คน

เชิงคุณภาพ

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ และเป็นทีมดำเนินการ ได้ฝึกปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีในครัวเรือน สามารถสืบทอดวิธีการปรับเปลี่ยนคนและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพจากกติกาของ "บ้านพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี"

3 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส. หรือ สจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.