stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สามวัยสานใจดูแลชุมชนสนามกีฬา
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01535
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 208,300.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพลอยปวีร์ เกลี่ยงณรงค์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ อาจารย์กำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนสนามกีฬา เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3591156853309,100.20606681705place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 19 ต.ค. 2557 83,320.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 20 ต.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 104,150.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 20,830.00
รวมงบประมาณ 208,300.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนโดยให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ชุมชนและผู้สูงอายุสอนเยาวชน ให้เกิดรายได้ในครอบครัว

เชิงคุณภาพ

  1. กลุ่มสามวัย ประกอบด้วย กรรมการ 15 คน ผู้สูงอายุ 40 คน เด็กและเยาวชน 20 คน ปราชญ์ชุมชน 5 คน รวมกันทำหมอนสุขภาพและโมบายปลาตะเพียน ร้อยละ 80
  2. กลุ่มสามวัยร่วมติดตามผลการใช้หมอนสุขภาพ ร้อยละ 80
  3. กลุ่มผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดีขึ้น ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ

กลุ่มเป้าหมายช่วยกันจัดกิจกรรมเรียนรู้การจักสานเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน

2 เพื่อให้กลุ่มคนสามวัยมีการพัฒนาทักษะสืบสานภูมิปัญญาและสามารถจัดการกลุ่มได้อย่างยั่งยืนโดยจัดตั้งกองทุนกลุ่มคนสามวัย เกิดสวัสดิการชุมชน

เชิงปริมาณ

  1. เกิดกองทุนคนสามวัยเพื่อสวัสดิการชุมชน 1 กองทุน

  2. เกิดกติกากองทุนเพื่อพัฒนาสวัสดิการชุมชน

เชิงคุณภาพ

    มีกองทุนคนสามวัยเป้นสวัสดิการชุมชน ช่วยให้ผู้สูงอายุไม่ถูกทอดทิ้ง เด็กนักเรียนมีทุนเรียนหนังสือ

3 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
  1. จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส หรือ สจรส.มอ.
  2. ส่งรายงานงวดได้ทันเวลาและถูกต้อง
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.