stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01536
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 183,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประจวบ เมฆเรือง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ อาจารย์กำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนพรหมมานนท์
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3243431226639,100.159270484place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 27 ต.ค. 2557 73,440.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 28 ต.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 91,800.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 18,360.00
รวมงบประมาณ 183,600.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพดี และร่วมกันการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในชุมชนผ่านกิจกรรมการทำสวนผักคนเมือง

เชิงปริมาณ

  1. กลุ่มเป้าหมายร่วมกันพัฒนาซอย นำดินข้างถนนและดินในท่อระบายน้ำมาทำเป็นดินปลูกผัก ร้อยละ 80   2. กลุ่มเป้าหมายใช้วัสดุเหลือใช้ จากขยะ นำมาดัดแปลงเป็นแปลงผักในสวนผักคนเมือง ร้อยละ 80   3. กลุ่มเป้าหมายใช้ปุ๋ยชีวภาพในสวนผักคนเมือง ร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ

    เกิดรูปแบบการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชนเมืองโดยใช้กิจกรรมปรับสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ ที่มีฝุ่น ดิน ข้างถนน มีขยะ มีท่อระบายน้ำอุดตัน ให้เปลี่ยนมาเป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ โดยมีการปลูกผักปลอดสารพิษในรูปแบบ "สวนผักคนเมือง"

2 เพื่อให้มีกลไกการจัดการตนเองได้ต่อเนื่อง จากการมีส่วนร่วมของชุมชน สืบเนื่องมาจากการเรียนรู้และมีความร่วมมือในการทำสวนผักคนเมือง

เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จากสวนผักคนเมือง

ชุมชนจัดการตนเองได้ต่อเนื่อง โดยใช้กองทุนสวัสดิการ จากการมีส่วนร่วมของชุมชน สืบเนื่องมาจากการเรียนรู้และมีความร่วมมือในการทำสวนผักคนเมือง

3 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
  1. จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส หรือ สจรส.มอ.
  2. ส่งรายงานงวดได้ทันเวลาและถูกต้อง
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.