directions_run

บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01537
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 31 สิงหาคม 2558
งบประมาณ 173,750.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุธรรม โต๊ะหมาด
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ อาจารย์กำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านหน้าทับ ม. 7 ต.ท่าศาลา อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.6306498595421,99.952480047941place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 22 ต.ค. 2557 70,000.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 23 ต.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 87,000.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 16,750.00
รวมงบประมาณ 173,750.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนและอนุรักษ์พันธ์ปลาพันธ์ปูที่มีอยู่ตามธรรมชาติด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนสร้างบ้านปลาบ้านปูบริเวณป่าชายเลนบ้านหน้าทับ

เชิงปริมาณ

  1.1 มีปูเปี้ยวชายทะแลเพิ่มมากขึ้น จากเดิมเก็บได้วันละ 20 กิโลกรัมต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น 50 กิโลกรัม

  1.2 ป่าชายเลนได้สร้างเป็นบ้านปลาบ้านปูร้อยละ 60 ของพื้นที่

  1.3 มีกติกาการทำประมงชายฝั่งในระดับหมู่บ้าน

  1.4 มีการกำหนดขอบเขตเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปู และพันธุ์ปลาของหมู่บ้าน

เชิงคุณภาพ

ปู ปลา บริเวณป่าชายเลนมีเพิ่มขึ้้นทำให้คนหากินง่ายขึ้น

2 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้บ้านปลาบ้านปูสร้างรายได้ใช้หนี้นอกระบบให้กับประชาชนในบ้านหน้าทับ

เชิงปริมาณ

  2.1 เกิดแหล่งเรียนรู้บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านหน้าทับ 2 แห่ง

  2.2 กลุ่มเป้าหมายมีรายได้ใช้หนี้นอกระบบได้ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ

  ชุมชนมีรายได้ ลดหนี้ เพิ่มเงินออม ชุมชนมีความสุข

3 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
  1. จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส หรือ สจรส.มอ.
  2. ส่งรายงานงวดได้ทันเวลาและถูกต้อง
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.