stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01538
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 151,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภัชรณัญ มณีเพ็ชร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ อาจารย์กำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทะเลปัง ม.2 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.0210196701809,100.29556274414place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 18 ต.ค. 2557 61,000.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 19 ต.ค. 2557 31 พ.ค. 2558 76,000.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 14,400.00
รวมงบประมาณ 151,400.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนโดยใช้แนวคิดจัดการวิถีชีวิตพอเพียงสร้างตลาดนัดเคลื่อนที่

เชิงปริมาณ

  1. เกิดกลุ่มตลาดนัดเคลื่อนที่ 1 กลุ่ม
  2. ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้ ร้อยละ 20 จากการทำน้ำยาอเนกประสงค์ น้ำยาซักผ้า สบู่ ยาสระผม ครีมนวดผม น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ตะกร้ามะพร้าว (ผลิตภัณฑ์ตลาดนัดเคลื่อนที่)
  3. ประชาชนในหมู่บ้านเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน ร้อยละ 80
  4. ประชาชนมีความเครียดลดลงจากเดิมที่เครียดจากหนี้สิน ร้อยละ 20

เชิงคุณภาพ

  ประชาชนได้เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ นำผลิตภัณฑ์มารวมเป็นตะกร้า นำไปจำหน่ายในตลาด เป็นตลาดนัดเคลื่อนที่ (เดินหิ้วตะกร้ารวมผลิตภัณฑ์ไปทั่วตลาดและตามบ้านเรือน) ในขณะเดียวกันประชาชนทำบัญชีครัวเรือนเพื่อช่วยลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เพิ่มการออม ลดหนี้ได้ มีความเครียดลดลง มีความสุขเพิ่มขึ้น

2 เพื่อลดหนี้สินให้กับครอบครัว ด้วยการทำเกษตรผสมผสาน ปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณข้างบ้าน คันบ่อปลา ให้เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ สร้างรายได้

เชิงปริมาณ

  1.คนว่างงาน และผู้สูงอายุ 32 ครัวเรือน รวมกลุ่มทำเกษตรผสมผสาน
  2. พื้นที่ว่างเปล่าได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรผสมผสาน สร้างรายได้ให้กับครอบครัว 32 ครัวเรือน

เชิงคุณภาพ

  พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณข้างบ้าน คันบ่อปลา ปรับเปลี่ยนเป็นการทำเกษตรผสมผสาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย แก้ปัญหาคนว่างงาน และหนี้สินให้ครอบครัวได้

3 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
  1. จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส หรือ สจรส.มอ.
  2. ส่งรายงานงวดได้ทันเวลาและถูกต้อง
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.