stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ปลุกพลังผู้สูงวัยบ้านลำคลอง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01539
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 188,325.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิชญา ดวงจันทร์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ อาจารย์กำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านลำคลอง ม.7 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.0339379311725,100.28594970703place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 18 ต.ค. 2557 75,330.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 19 ต.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 94,163.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 18,832.00
รวมงบประมาณ 188,325.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตรโดยใช้กลุ่มแกนนำหมู่บ้านและผู้สูงอายุเป็นคนนำปฏิบัติและเรียนรู้เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ

เชิงปริมาณ

  1. เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นปุ๋ยชีวภาพ จำนวน 33 ครัวเรือน

  2. เกษตรกรปรับเปลี่ยนการใช้สารเคมีฉีดยาฆ่าแมลงในแปลงผัก มาใช้น้ำยาสมุนไพรไล่แมลง จำนวน 33 ครัวเรือน

เชิงคุณภาพ

  เกิดพื้นที่เกษตรลดสารเคมี จากการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน

2 เพื่อให้เกิดกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นลดการใช้สารเคมี ขยายผลความรู้ไปสู่ชุมชน ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่ดี

เชิงปริมาณ

  1. มีกลุ่มใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นลดสารเคมี จำนวน 1 กลุ่ม

  2. กลุ่มแกนนำสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาลดสารเคมีให้คนอื่นๆ ได้ อย่างน้อย 10 คน

เชิงคุณภาพ

  แกนนำชุมชนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ลดการใช้สารเคมีได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

3 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
  1. จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส หรือ สจรส.มอ.
  2. ส่งรายงานงวดได้ทันเวลาและถูกต้อง
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.