stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้านหนองนกไข่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01540
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 160,100.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศานิต นุ่มคง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ อาจารย์กำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านหนองนกไข่ หมู่ที่ 5 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.0140841502278,100.2392578125place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 18 ต.ค. 2557 64,040.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 19 ต.ค. 2557 31 พ.ค. 2558 80,050.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 16,010.00
รวมงบประมาณ 160,100.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อปรับพื้นที่บ่อร้างและที่ดินรกร้างให้ใช้ประโยชน์ในการเกษตรเพิ่มรายได้ลดหนี้สิน

เชิงปริมาณ

  1. บ่อกุ้งร้างและที่ดินรกร้างเปลี่ยนเป็นที่ทำการเกษตร ร้อยละ 40
  2. กลุ่มเกษตรกรที่ปรับบ่อร่างและที่ดินรกร้างมีรายได้เพิ่มจากการทำเกษตร ร้อยละ 60
  3. ประชาชนที่ปรับเปลี่ยนที่ดินรกร้างเป็นพื้นที่ทำเกษตรมีความเครียดลดลง ร้อยละ 60

เชิงคุณภาพ

  1. พื้นที่บ่อร้างได้นำมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ กลุ่มเกษตรกรที่มีบ่อร้างสามารถเพิ่มรายได้จากการทำเกษตร ลดการใช้สารเคมี ดีต่อสิ่งแวดล้อม ดีต่อสุขภาพ ความเครียดลดลง
2 เพื่อขยายผลความรู้เรื่องการเกษตรลดการใช้สารเคมีให้กับคนในหมู่บ้านไปปฏิบัติเพื่อลดสารเคมีในการเกษตร

เชิงปริมาณ

  1. ชาวบ้านมาเรียนรู้เรื่องการปรับสภาพน้ำโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ ร้อยละ 60 ของผู้ที่มีบ่อร้าง
  2. มีกติกากลุ่มการเกษตรลดการใช้สารเคมี 1 กลุ่ม

เชิงคุณภาพ

  1. สภาพน้ำและดิน มีความอุดมสมบูรณ์เอื้อต่อทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น ใช้กติกากลุ่มเกษตรกรอินทรีย์เป็นกลไกการขับเคลื่อนให้หมู่บ้านจัดการตนเองได้ มีความเข้มแข็ง
3 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
  1. จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส หรือ สจรส.มอ.
  2. ส่งรายงานงวดได้ทันเวลาและถูกต้อง
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.