directions_run

รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02604
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2557 - 15 ธันวาคม 2558
งบประมาณ 116,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเกษมณี ชัยรัตนมโนกร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ กัลยา เอี่ยวสกุล
พื้นที่ดำเนินการ ตลาดเทศวิวัฒน์ 1
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8766649282176,101.26544952442place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ย. 2557 15 เม.ย. 2558 15 พ.ย. 2557 15 เม.ย. 2558 46,560.00
2 16 เม.ย. 2558 15 ต.ค. 2558 16 เม.ย. 2558 15 ธ.ค. 2558 58,200.00
3 16 ต.ค. 2558 15 ธ.ค. 2558 11,640.00
รวมงบประมาณ 116,400.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อหารูปแบบการจัดระเบียบชุมชน และตลาดเทศวิวัฒน์ 1 ลดการสร้างขยะและสร้างสุขภาวะร่วมกัน
  1. เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน คือคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการผู้ประกอบการตลาด เทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ
  2. มีกติการ่วมกันของชุมชน พ่อค้าแม่ค้า ในการจัดระเบียบตลาด และ การจัดการขยะ
  3. เกิดความร่วมมือของทุกฝ่าย คือ คนในชุมชน พ่อค้าแม่ค้า และผู้ซื้อสินค้า คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการผู้ประกอบตลาด เทศบาล สถานศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี ในการลดขยะ คือผู้บริโภคใช้ถุงผ้า และตะกร้าแทนการใช้ถุงพลาสติกมากขึ้น พ่อค้าแม่ค้า คัดแยกขยะนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
2 เพื่อพัฒนากองทุนชุมชนที่มีรายได้จากการขายขยะเพื่อใช้ในกิจกรรมของชุมชน
  1. กองทุนเพื่อพัฒนาตลาด 1 กองทุน
3 ตลาดเป็นพื้นที่เรียนรู้ในด้านการจัดการขยะ
  1. ศูนย์เรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ 1 แห่ง
  2. บทเรียนที่ได้จากการจัดการขยะของชุมชน
4 เพื่อการบริหารจัดการโครงการ
  1. จัดประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงในจังหวัด 3 ครั้ง
  2. ประชุมร่วมกับ สจรส.มอ. อย่างน้อย 1 ครั้ง
  3. เกิดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สสส.
  4. มีรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.