stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนบูเกะสูดอร่วมใจจัดการขยะ สร้างสุขภาพ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02594
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 174,375.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนูรีซัน มะดาเจ๊ะเฮง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านบูเกะสูดอ ม.2 ต. บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
ละติจูด-ลองจิจูด 6.3425969648355,101.65100097681place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 82,750.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 16 มี.ค. 2558 15 พ.ย. 2558 64,438.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 27,187.00
รวมงบประมาณ 174,375.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่่อให้เกิดสภาชุมชนมาผลักดันการจัดการขยะในชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ
  1. มีการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนที่มาจากกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนอย่างทั่วถึง 1 สภา
  2. เกิดกติกา/ข้อตกลงร่วมการจัดการขยะจากสภาชุมชน
  3. สภาชุมชนมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
2 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชนลดลง
  1. ปริมาณขยะของชุมชนลดลงร้อยละ 50
  2. ครัวเรือนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะร้อยละ 10 และมีรายได้เพิ่มจากการขายขยะ
  3. เกิดกองทุนธนาคารขยะของชุมชนอย่างน้อย 1 กองทุน
  4. พื้นที่สาธารณะในชุมชนเพิ่มขึ้น
  5. ปริมาณขยะจากครัวเรือนตัวอย่างลดลง
3 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส.และสจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.