stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เยาวชนธรมมะบ้านบางน้อยใส่ใจสุขภาพสูงวัย
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02606
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 ตุลาคม 2557 - 20 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 132,375.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธานี แก้วโยธา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางนิมลต์ หะยีนิมะ
พื้นที่ดำเนินการ วัดธรากร (วัดบ้านบางน้อย) หมู่ 4 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ
ละติจูด-ลองจิจูด 6.2632249361012,102.04175591469place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 20 ต.ค. 2557 28 ก.พ. 2558 52,950.00
2 21 มี.ค. 2558 20 ก.ย. 2558 1 มี.ค. 2558 7 พ.ย. 2558 66,188.00
3 21 ก.ย. 2558 20 พ.ย. 2558 13,237.00
รวมงบประมาณ 132,375.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้
  • มีเป้าหมายในการให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพรวมทั้งปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้น
  • ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุเข้ารวมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและสุขภาพจิตสงบของสูงวัย
2 2.เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ร้อยละ 80 ของกลุ่มเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลและใส่ใจสุขภาพสูงวัย

3 3.ติดตามสนับสนุนจากสสส. สจรส.และพี่เลี้ยง

เข้าร่วมกิจกรรมกับ สจรส. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด

มีภาพถ่ายทุกกิจกรรม มีป้ายปลอดบุหรี่ที่สถานที่จัดประชุม ส่งรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

4 4.เพื่อให้แกนนำชุมชนคณะทำงานและทีมงานมีการวางแผนและเข้าร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจงกิจกรรมทุกครั้ง

มีการประชุมติดตามกิจกรรม ทุกเดือน จำนวน 10 เดือนมีการประชุมก่อนจัดกิจกรรมและสรุปหลังทำกิจกรรมทุกครั้ง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.