stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เมล็ดพันธุ์สารวัน สานพลังสร้างสุข
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02607
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 ตุลาคม 2557 - 20 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 132,200.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมาลินี ยามา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ กัลยา เอี่ยวสกุล
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านสาวรวัน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6217672230774,101.68335914612place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 52,880.00
2 21 มี.ค. 2558 20 ก.ย. 2558 21 มี.ค. 2558 20 ธ.ค. 2558 66,100.00
3 21 ก.ย. 2558 20 พ.ย. 2558 13,220.00
รวมงบประมาณ 132,200.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนให้ทราบถึงสถานสุขภาพของประชาชน ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ภัยสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพรวมถึงภูมิปัญญาและทุนทางทรัพยากรต่างๆของชุมชน
  1. มีเยาวชนนักวิจัยชุมชนจำนวน 15คน
  2. ชุดข้อมูลสถานสุขภาพและชุดข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด
  3. เยาวชนนักวิจัยสามารถสำรวจข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
  4. ชุดข้อมูลสุขภาพและชุดข้อมูลพื้นฐานมีความถูกต้องเชื่อถือได้และมาจากความต้องการของชุมชน
2 เพื่อส่งเสริมระบบการจัดการชุมชนให้เกิดกลไกสภาผู้นำและกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน
  1. ชุมชนมีกลไกสภาผู้นำชุมชนแบบมีส่วนร่วม
  2. ชุมชนมีแผนงานโครงการจากการดำเนินงานของสภาผู้นำชุมชน
  3. เกิดกลไกสภาผู้นำชุมชนบ้านสารวันขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองโดยจัดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
3 เพื่อให้ชุมชนสามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดโรคโดยภูมิปัญญาและตามบริบทของพื้นที่
  1. มีนวตกรรมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
  2. มีนวตกรรมสุขภาพจากบริบทหรือภูมิปัญญาของพื้นที่
4 เพื่อการบริหารจัดการโครงการ
  1. โครงการดำเนินการได้ตามแผนงานและตามวัตถุประสงค์
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.