directions_run

คนเขาแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ คนเขาแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02536
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 195,650.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกุศล คีรีรัตน์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายเสณ๊ จ่าวิสูตร
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเขาแก้ว ม.2 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.5496976855552,99.397945404017place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 21 มี.ค. 2558 78,260.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 22 มี.ค. 2558 8 พ.ย. 2558 97,825.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 19,565.00
รวมงบประมาณ 195,650.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ลดปัญหามลพิษ

-ต้นไม้ในชุมชนเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นปอดให้คนในชุมชน อย่างน้อย 1,000 ต้น - มีกิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 5 กิจกรรม - เกิดคณะทำงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน - มีกติกาในการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรม

2 ติดตามสนับสนุน จากสสส สจรส และพี่เลี้ยง

จัดส่งรายงานประจำงวดภายในเวลาที่กำหนด

จัดทำป้ายปลอดบุหรี่ และมีภาพถ่ายทุกกิจกรรมตลอดโครงการ

เข้าร่วมการประชุมกับสจรส.ม.อ.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.