stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ นำคุณธรรม ลดอบายมุข คืนสันติสุขสู่บ้านตันหยง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02542
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 136,925.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมุมิน ดือราแม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเพียงกานต์ เด่นดารา
พื้นที่ดำเนินการ บ้านตันหยง หมู่ที่2 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.2274219852257,101.89270019565place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2557 31 มี.ค. 2558 1 พ.ย. 2557 28 ก.พ. 2558 54,775.00
2 1 เม.ย. 2558 30 ก.ย. 2558 1 มี.ค. 2558 30 พ.ย. 2558 68,460.00
3 1 ต.ค. 2558 30 พ.ย. 2558 13,690.00
รวมงบประมาณ 136,925.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนมีความรู้เรื่องยาเสพติดและหลักคำสอนของศาสนาว่าด้วยยาเสพติดและนำไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง รวมทั้งคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันยาเสพติด

เชิงปริมาณ

1.เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความรู้เรื่องยาเสพติดและหลักคำสอนของศาสนาว่าด้วยยาเสพติด

2.จัดตั้งเครือข่ายในชุมชนอย่างน้อย 1 เครือข่ายในการควบคุมและป้องกันยาเสพติดแบบบูรณาการ

3.ชุมชนมีข้อมูลทั่วไปของชุมชน สถานการณ์ยาเสพติด ภูมิปัญญาชุมชน ข้อมูลความต้องการของชุมชน

4.มีกฏกติกาของหมู่บ้านในการควบคุมและป้องกันยาเสพติดที่ทุกคนยอมรับและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

5.มีหลักสูตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยชุมชนจัดทำขึ้นเอง 1 หลักสูตร

6.เด็กและเยาวชนติดสารเสพติดรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 10

เชิงคุณภาพ

1.เด็กและเยาวชนสามารถนำหลักคำสอนของศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง

2.เยาวชนได้เรียนรู้การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สร้างความตระหนักต่อข้อมูลนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน

3.ร้อยละ 80 ของครอบครัวหรือหลังคาเรือนมีการปฏิบัติตามกฏกติกาของหมู่บ้าน

2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนได้รับการบำบัดและดูแล

เชิงปริมาณ

1.เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดร้อยละ 80 ได้รับการบำบัดและดูแล

2.เยาวชนได้เรียนรู้การประกอบอาชีพและภูมิปัญญาชุมชน มีความเข้าใจและมีทักษะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์กับตนเองและครอบครัวได้

เชิงคุณภาพ

1.สมาชิกในครัวเรือนปฏิบัติตามมาตรการทางสังคมและศาสนาหรือข้อตกลงร่วมกันของหมู่บ้านในการควบคุมและป้องกันยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอ

2.ชุมชนเกิดความสัมพันธ์ที่ดี ความรัก สามัคคี รู้จักให้อภัยและมีน้ำใจ

3.เยาวชนและผุ้ปกครองได้เรียนรู้และเข้าใจภูมิปัญญาและการประกอบอาชีพ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ทำกิจกรรมในครอบครัวและชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและสืบทอดภูมิปัญญาชุมชน

3 เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนขับเคลื่อนการทำงานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

1.มีสภาผู้นำชุมชนจำนวน 1 กลุ่ม เป็นผู้ขับเคลื่อนการทำงานโครงการ แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

4 ติดตามสนับสนุนจากสสส.สจรส. และพี่เลี้ยง

เข้าร่วมกิจกรรมกับ สจรส.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด มีภาพถ่ายทุกกิจกรรม มีป้ายปลอดบุหรี่ที่สถานที่จัดประชุม ส่งรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.