directions_run

สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02539
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 174,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิตินัยต์ เขาบาท
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวอมรพรรณ คงชู / นายเสณี จ่าวิสูตร
พื้นที่ดำเนินการ บ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.5545475971428,99.328165054321place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 21 มี.ค. 2558 69,600.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 22 มี.ค. 2558 7 พ.ย. 2558 87,000.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 17,400.00
รวมงบประมาณ 174,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการทำบัญชีครัวเรือน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1.1 เยาวชนและสตรีร้อยละ 50 ที่ทำบัญชีครัวเรือนสามารถทำบัญชีครัวเรือนได้ถูกต้อง

1.2 เกิดอาสาสมัครบัญชีครัวเรือนที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนำการทำบัญชีครัวเรือน อย่างน้อย 10 คน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

1.3 เด็กและเยาวชนรู้และตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน

1.4 สตรีในครัวเรือนตัวอย่างสามารถรู้จัการทำบัญชีครัวเรือนและควบคุมการใช้จ่ายได้

2 เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่สตรีที่ว่างงานภายในชุมชน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

  • สตรีกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 50 มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
  • เกิดกลุ่มอาชีพอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ปลุกมะนาวนอกฤดูกาลและกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

  • กลุ่มเป้าหมายสามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองได้
  • ครัวเรือนตัวอย่างเป็นต้นแบบให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ พึ่งพาตนเองได้
3 เพื่อให้มีสภาผู้นำที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

  • มีการประชุมสภาผู้นำซึ่งเป็นคณะทำงานโครงการเดือนละ 1ครั้ง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

  • สภาผู้นำเป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4 ติดตามสนับสนุน จากสสส สจรส และพี่เลี้ยง
  1. จัดส่งรายงานประจำงวดภายในเวลาที่กำหนด
  2. จัดทำป้ายปลอดบุหรี่ และมีภาพถ่ายทุกกิจกรรมตลอดโครงการ
  3. เข้าร่วมการประชุมกับสจรส.ม.อ.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.