directions_run

เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02538
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 201,725.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมอฮัมหมัด เทศอาเส็น
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางธิดา เหมือนพะวงศ์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่6 บ้านหัวสะพานเหล็ก
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8043373690006,100.08792221545place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 25 มี.ค. 2558 80,690.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 26 มี.ค. 2558 7 พ.ย. 2558 100,863.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 20,172.00
รวมงบประมาณ 201,725.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการข้อมูลเรื่องสุขภาวะชุมชน

เชิงปริมาณ
1.มีชุดข้อมูลจำนวน 1 ชุด 2.มีคณะกรรมการ ทีมสุขภาพ จำนวน 1 ชุด 3.มีแผนงานในการแก้ไขปัญหาชุมชนจำนวน 1 แผน


เชิงคุณภาพ
ชุมชนมีระบบฐานข้อมูลด้าสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ที่จะนำมาจัดกิจกรรมส่งเสริมและเฝ้าระวังได้อย่างคลอบคลุมและต่อเนื่อง

2 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพื้นที่โดยชุมชน.

เชิงปริมาณ ชุมชนมีแผนสู่การปฏิบัติการดำเนินงานโรคเรื้อรัง  จำนวน 1 แผน

เชิงคุณภาพ
1.ชุมชนมีการจัดทำแผนโดยการมีสวนร่วมและสามารถนำไปแผนชุมชนสู่การปฏิบัติในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

3 3.เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการสุขภาพ ในชุมชนและการป้องกันโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

เชิงปริมาณ

  1. กลุ่มเสี่ยงลดลง ร้อยละ 20
  2. เกิดนักจัดการสุขภาพ จำนวน 1 ชุด
  3. เกิดบุคคลต้นแบบ ร้อยละ 10
  4. ห้องเรียนชุมชน จำนวน 5 แห่ง

เชิงคุณภาพ ประชาชน ทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพ โดยการมี่สวนร่วมของชุมชน

4 ติดตามสรุป สนับสนุน จาก สสส. สจรส. และพี่เลี้ยง
  • รับการสนับสนุนติดตาม จาก สสส. สจรส. และพี่เลี้ยง
  • มีป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ของ สสส.รณรงค์ในชุมชน
  • มีข้อมูลที่ชัดเจน เกิดการบริหารจัดการโครงการการและการจัดทำรายงานการเงินที่มีประสิทธิภาพ
  • มีป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ของ สสส.รณรงค์ในชุมชน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.