stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาชุมชนราษฏร์บำรุงแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02545
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 16 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 204,680.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศรีประภา ดอกไม้
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวอุไรวรรณ ตันฑอาริยะ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนราษฎร์บำรุง 222/1 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
ละติจูด-ลองจิจูด 8.320212289523,98.478183746338place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 16 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 16 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 81,872.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 16 มี.ค. 2558 15 พ.ย. 2558 102,340.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 20,468.00
รวมงบประมาณ 204,680.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ประชาชนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นการเสริมสร้างให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีการรวมกลุ่มในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1.ร้อยละของครัวเรือนที่ประชาชนมีเวลาว่างเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

  • เพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
  • เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในแนวเศรษรฐกิจพอเพียง
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและวิธีใช่เพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน
  • เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุและเยาวชนได้ใช่เวลาว่างให่เป็นประโยชน์
  • เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สามาชิกในชุมชนผู้สูงอายุเยาวชนมีความรักความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ต่อกัน
2 มีการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน ให้สืบสานไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

  • จำนวนหลักสูตรของวัฒนธรรมประเพณีคนไทยเชื้อสายจีนที่มีการอนุรักษ์และมีการถ่ายทอดสู่ชุมชนจำนวน 3หลักสูตร
  • จำนวนหลักสูตรของวัฒนธรรมประเพณีไทยที่มีการอนุรักษ์และมีการถ่ายทอดสู่ชุมชนจำนวน 2 หลักสูตร
3 เพื่อติดตามสนับสนุนจาก สสส สจรส และพี่เลี้ยง
  1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
  2. รายงานการเงิน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.