directions_run

บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02547
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 212,375.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายก็หลัด บินหมาน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางธิดา เหมือนพะวงศ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านนาปริก หมู่ที่ 9 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8248804247131,100.09628400255place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 84,950.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 16 มี.ค. 2558 15 พ.ย. 2558 106,188.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 21,237.00
รวมงบประมาณ 212,375.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล และกลไกของชุมชนในการบริหารเพื่อชุมชนน่าอยู่และการพึ่งตนเองยั่งยืน

เชิงปริมาณ 1. มีข้อมูลชุมชน จำนวน 1 ชุด
2. ร้อยละ 60 ของประชากรมีส่วนร่วมในในการแสดงความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนชุมชน 3. จำนวนแกนนำของหมู่บ้านร้อยละ 70 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผน 4. เกิดแผนชุมชน จำนวน 1 แผน

เชิงคุณภาพ
มีชุดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนัก มีจิตอาสาร่วมกันสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง รับทราบรายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้น ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและวางแผนการดำเนินกิจกรรม

2 เพื่อส่งเสริมชุมชนให้มีการวางแผนการแก้ไขปัญหา (ด้านพฤติกรรมสุขภาพ การบริโภค การออกกำลังกาย (ด้านเศรษฐกิจ) การเพิ่มรายได้ และมีวินัยในการออม

เชิงปริมาณ 1. มีการนำแผนชุมชนมาแกไขปัญหา ในการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชุมชน 2. ร้อยละ 60 คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจการทำระบบบัญชี-รายจ่าย ของครัวเรือน 3. เกิดครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 50 หลัง ในการทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

เชิงคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาวะ โรคเรื้อรั้ง ด้านบุคคลสภาพแวดล้อม กลไกในชุมชน ที่มีการบูรณาการ ความพอเพียง ทำให้ประชาชนเล็งเห็นประโยชน์การวางแผนการดูแลสุขภาพ และการใช้เงินและมีความกระตือรือร้นในการออมมากขึ้น เพื่อสุขภาวะที่ดียั่งยืน

3 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนของชุมชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหา 3.1 ด้านพฤติกรรมสุขภาพ การบริโภค การออกกำลังกาย 3.2 ด้านเศรษฐกิจ สร้างงานภายในชุมชน ส่งเสริมความรู้ ฝึกอบรม การทำบัญชีครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียง

เชิงปริมาณ 1. อัตราการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอตามข้อแนะนำ (400 กรัมต่อวัน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 2. มีตำรับอาหารสมุนไพรพื้นบ้าน
3. จำนวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเรื่องการร่วมกลุ่ม จำนวน 50 ครัวเรือน 4. คนในชุมชนร่วมมือกันสร้างกลุ่มเพาะเห็ดและเข้าร่วมดำเนินในกิจกรรมต่างๆ จำนวน 50 ครัวเรือน 5. รายได้ต่อครัวเรือนของคนในชุมชนเพิ่มขึ้นจากการเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือน

เชิงคุณภาพ ประชาชนในชุมชนมีรูปแบบการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องวิถีชุมชน มีองค์ความรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืนและประชาชนในชุมชนสามารถจัดตั้งกลุ่มได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

4 ติดตามสรุป สนับสนุน จาก สสส. สจรส. และพี่เลี้ยง

รับการสนับสนุนติดตาม จาก สสส. สจรส. และพี่เลี้ยง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.