directions_run

ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02548
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 211,450.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย จำลอง บุญลา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ กัญนภัส จันทร์ทอง / รัตนา ชูแสง
พื้นที่ดำเนินการ ทับคริสต์ หมู่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม
ละติจูด-ลองจิจูด 8.8061328366942,98.832547813699place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 28 ก.พ. 2558 84,580.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 1 มี.ค. 2558 15 พ.ย. 2558 105,725.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 21,145.00
รวมงบประมาณ 211,450.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกผักสำหรับการบริโภคในครัวเรือนให้กับคนในชุมชน

เชิงปริมาณ

 • เกิดครอบครัวต้นแบบในการพัฒนารูปแบบการผลิตผักที่หลากหลายตามความถนัดของตน จำนวน 20 ครัวเรือน
 • เกิดองค์ความรู้ ชุดความรู้ ในการปลูกผักปลอดภัย
 • ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในการซื้อผักบริโภคลดลงอย่างน้อย 2,000 บาท/ครัวเรือน

เชิงคุณภาพ

 • เกษตรกรมีทักษะสามารถวางแผนการปลูกพืชผักหมุนเวียนสำหรับบริโภคในชุมชนได้ตลอดทั้งปี
 • คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีจากการบริโภคอาหารปลอดภัย
2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนสองวัยโดยใช้ผักเป็นเครื่องมือ

เชิงปริมาณ

 • เกิดยุวเกษตรกร อย่างน้อย 20 คน ที่มีทักษะด้านการเพาะปลูกผักสำหรับการบริโภคที่บ้าน
 • มีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับผู้สูงอายุ โดยเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในชุมชน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • ผู้สูงอายุในชุมชนมีผักไว้บริโภคในครัวเรือน อย่างน้อย 50 คน

เชิงคุณภาพ

 • เด็กเกิดทักษะในการเพาะปลูกผักสำหรับบริโภค
 • เกิดกลุ่มเด็กที่มีจิตอาสาออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ
 • เชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างวัยก่อเกิดสุขภาวะในครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืน
3 เพื่อติดตามและสนับสนุนโครงการ

เชิงปริมาณ

 • รายงานพร้อมภาพประกอบโครงการจำนวน 1 ฉบับ
 • คณะทำงานเข้าร่วมเวทีร่วมกับสจรส.จำนวน 3 คร้ัง

เชิงคุณภาพ

 • คณะทำงานสามารถจัดทำรายงานความก้าวหน้า รายงานการเงินอย่างถูกต้อง
 • คณะทำงานเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโครงการอย่างมีส่วนร่วมและร่วมเวทีการเรียนรู้ของสจรส.ได้
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.