stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02551
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 18 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 185,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจารุณี ทองแก้ว
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสุดา ไพศาล
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเปี๊ยะหัวเนิน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3716570192427,100.12689806537place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 74,360.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 16 มี.ค. 2558 15 พ.ย. 2558 92,950.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 18,590.00
รวมงบประมาณ 185,900.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อจัดการขยะครบวงจรให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปราศจากโรค
  1. แกนนำกลุ่ม 6 กลุ่มบ้านเป็นวิทยากรสอนเพื่อนบ้านเพื่อการจัดการขยะได้ ร้อยละ 80
  2. ขยะริมน้ำได้รับการคัดแยกนำมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 60
  3. ขยะในตลาดนัดได้รับการคัดแยกนำมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 60
  4. มีจุดเก็บขยะพิษเพิ่มขึ้น 2 จุดในหมู่บ้าน
2 เพื่อให้เกิดกลไกในชุมชนกระตุ้นให้มีการเรียนรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
  1. มีการติดตามการปฏิบัติทุกเดือน
  2. แกนนำกลุ่มบ้านสามารถกระตุ้นให้แม่ค้าจัดเก็บขยะอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์กับส่วนรวม
  3. มีป้ายกติกาการจัดการขยะตามชุมชนตามจุดต่างๆอย่างชัดเจนอย่างน้อย 4 จุด
3 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินโครงการ

1.จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสสส หรือ สจรส.มอไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด

2.ส่งรายงานสรุปโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.