stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02554
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 167,700.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมาน ปาเก
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางกัลยา เอี่ยวสกุล
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 2 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7137094950588,101.4719581605place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 21 มี.ค. 2558 67,080.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 22 มี.ค. 2558 15 พ.ย. 2558 83,850.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 16,770.00
รวมงบประมาณ 167,700.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำ และกลุ่มเครือข่าย ให้เข้มแข็ง

มีคณะกรรมการสภาผู้นำและภาคีเครือข่ายที่เป็นกลไกระดับชุมชนและมีส่วนร่วมการจัดการชุมชน

2 เพื่อให้ประชาชนและกลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน
  • ร้อยละ30ของครัวเรือน ร้อยละ70 ของกลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ
  • ร้อยละ100 ของครัวเรือนมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนและเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
  • ร้อยละ80ของครัวเรือนปลูกพืชสวนครัว สมุนไพร บริเวณบ้านและริมรั้ว
3 เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม

ร้อยละ80ของกลุ่มภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วม

4 เพื่อการบริหารการจัดการโครงการ
  1. จัดประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงในจังหวัด 3ครั้ง
  2. ประชุมร่วม สจรส. อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  3. มีป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรมทุกครั้ง
  4. จัดทำรายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งสสส.ภายในระยะเวลาตามสัญญา
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.