stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านห้วยใหญ่ วิถีชุมชนพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02556
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 112,700.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง ดอกอ้อ ลาหนองแคน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นาง เบญจา รัตนมณี และนางอรวรรณ นาคเกษม
พื้นที่ดำเนินการ บ้านห้วยใหญ่ ม.8 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่่งตะโก
ละติจูด-ลองจิจูด 10.512117197001,99.170429706573place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 45,080.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 16 มี.ค. 2558 20 พ.ย. 2558 56,350.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 11,270.00
รวมงบประมาณ 112,700.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดหนี้สินของประชาชน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

  1. ครัวเรือนสามารถลดภาระหนี้สิน ได้ร้อยละ 60 ของครัวเรือนที่มีหนี้สิน(120 ครัวเรือน จาก 201 ครัวเรือน)
  2. มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้บัญชีครัวเรือนเป็นเครื่องมือ ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

  • ครัวเรือนมีหนี้สินลดลงและหนี้สินหมดไปในรายที่หนี้สินไม่มากหนัก
2 เพื่อให้ประชาชนมีการดำรงชีวิตภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปปรับใช้ในครัวเรือนร้อยละ 70 ของครัวเรือนชุมชน

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้ายสถานทีนี้ปลอดบุหรี่ติดตั้งในสถานทีจัดกิจกรรม มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม และจัดทำรายงานส่งสสส.ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.