directions_run

เด็กและเยาวชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านหาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เด็กและเยาวชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านหาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02563
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 24 พฤศจิกายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 153,550.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอาดีหมัด ฮะยีบิลัง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวอนัญญา แสะหลี นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านหาดทรายยาว ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6164385621745,99.950008392312place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 24 พ.ย. 2557 31 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 31 มี.ค. 2558 61,420.00
2 1 เม.ย. 2558 30 ก.ย. 2558 1 เม.ย. 2558 30 พ.ย. 2558 76,780.00
3 1 ต.ค. 2558 30 พ.ย. 2558 15,350.00
รวมงบประมาณ 153,550.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ เด็ก เยาวชน และคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อชุมชน
  1. เกิดคณะทำงานสภาผู้นำชุมชนจำนวน 1 คณะ และมีการประชุมทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

  2. สภาผู้นำชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.เด็ก เยาวชน คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มขึ้นทุกๆ ครั้งๆ ละไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน

2 เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีฐานข้อมูลชุมชน เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของป่าชายเลน
  • มีฐานข้อมูลป่าชายเลนของชุมชน
  • เยาวชนเรียนรู้ปฏิบัติจริงในการสำรวจป่าชายเลน ทำให้รู้จักพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์น้ำ และรู้ถึงคุณค่าประโยชน์ของป่าชายเลน
3 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และคนในชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดี กำหนดทิศทางอนาคตของชุมชนบ้านหาดทรายยาวได้

-ประชาชนส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ -เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน -พื้นที่ทำประมงชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และสงวนไว้สำหรับคนในชุมชน

4 เพื่อผลักดันเรื่องการศึกษาของชุมชน ซึ่งเป็นทุนทางสังคมของชุมชนชุมชน ให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว และคนในชุมชน ได้มีความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่คนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ โดยอาศัยพึ่งพากันและกัน

-มีนโยบายสาธารณะของชุมชนเรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลน จัดตั้งเป็นเขตอนุรักษ์ป่าชายเลน และเป็นแหล่งเรียนรู้ -เด็ก และเยาวชน คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาและร่วมดูแลรักษาต้นทุนทางสังคม(ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ปราชญ์ชาวบ้าน) เพิ่มขึ้นทุกๆครั้งๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในการจัดกิจกรรมการดูแลรักษาต้นทุนทางสังคม

5 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมของ สสส.และสจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.