stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านโคกเคี่ยมสะอาดถูกหลัก คนที่รักปลอดโรค
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02568
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 ตุลาคม 2557 - 20 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 132,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิสุทธิ์ บุญจันทร์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 6 บ้านโคกเคี่ยม ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4258118880569,99.300284675555place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 20 ต.ค. 2557 5 เม.ย. 2558 53,040.00
2 21 มี.ค. 2558 20 ก.ย. 2558 6 เม.ย. 2558 30 ต.ค. 2558 66,300.00
3 21 ก.ย. 2558 20 พ.ย. 2558 13,260.00
รวมงบประมาณ 132,600.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกต้อง

ร้อยละ 80 ของครัวเรือนในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกต้อง

2 ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกของครัวเรือนลดลง

ร้อยละ 80 ของครัวเรือนในชุมชนใช้ถุงพลาสติกลดลง

3 ร้านค้าในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมร้านค้าของชำในชุมชนลดการใช้ถุงพลาสติกและจัดการขยะต้นแบบ

ร้อยละ 100 ของร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรม "ร้านค้าของชำ ลดการใช้ถุงพลาสติก และจัดการขยะต้นแบบ"

4 ครัวเรือนเข้าร่วมประกวดบ้านจัดการขยะต้นแบบของชุมชน

ร้อยละ 80 ของครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมประกวดบ้านจัดการขยะต้นแบบ

5 ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะและมีการรวมกลุ่มทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
  • ร้อยละ 50 ของครัวเรือนเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ
  • มีการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน 1 แห่ง
  • ร้อยละ 50 ของครัวเรือเข้าร่วมกิจกรรมทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือน
  • มีกลุ่มทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในชุมชน 1 แห่ง
6 ติดตามการดำเนินงานของ สสส.

เพื่อติดตาม หนุนเสริม และประเมินผล

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.