stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ประกายฝันผู้สูงวัยบ้านควนโพธิ์
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02569
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 ตุลาคม 2557 - 20 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 196,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเยาวมาลย์ คงทอง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายตราเหมโคกน้อย,นางสาวอรัญญา แสะหลี,นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลควนโพธิ์
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0109711737805,99.775820374285place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 20 ต.ค. 2557 25 มี.ค. 2558 78,640.00
2 21 มี.ค. 2558 20 ก.ย. 2558 26 มี.ค. 2558 15 พ.ย. 2558 98,300.00
3 20 ก.ย. 2558 20 พ.ย. 2558 19,660.00
รวมงบประมาณ 196,600.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุให้สามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้และสร้างกลไกสภาผู้นำชุมชน

1.แบบทดสอบความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตัวเองสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 2.ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแนวทางการรับประทานอาหารเพื่อลดภาวะเสี่ยง

2 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพพลานามัยที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

มีเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านสุขภาวะอย่างยั่งยืน

3 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา สร้างความสามัคคีปรองดอง ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร ผักพื้นบ้านและการเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของผู้สูงอายุ
  1. มีคณะกรรมการและอาสามัครหรือ อสม และแกนนำหมู่บ้านร่วมติดตามการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเรื้อรัง
  2. ร้อยละ 40 ของประชากร ปลูกพืช สมุนไพรผักพื้นบ้านบริโภคในครัวเรือนและการจักสานด้วยต้นเตย
4 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส และ สจรส

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.