directions_run

ท่ามาลัยร่วมใจสานฝันครอบครัวอบอุ่น ตำบลปากน้ำ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ท่ามาลัยร่วมใจสานฝันครอบครัวอบอุ่น ตำบลปากน้ำ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02574
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 ตุลาคม 2557 - 20 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 211,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางบัดสาระ องศารา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวอนัญญา แสะหลี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านท่ามาลัย หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6100440932077,100.09478766471place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 20 ต.ค. 2557 25 มี.ค. 2558 85,200.00
2 21 มี.ค. 2558 20 ก.ย. 2558 26 มี.ค. 2558 25 พ.ย. 2558 104,500.00
3 21 ก.ย. 2558 20 พ.ย. 2558 21,300.00
รวมงบประมาณ 211,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาการขับเคลื่อนในการทำงานแบบมีส่วนของคนในชุมชน
  • คนในชุมชนจำนวน 70 คน ที่เข้าร่วมในการขับเคลื่อนงานเป็นประจำ
  • ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่มีอยู่ในการสำรวจ(254 ครัวเรือน)
2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยใช้หลักศาสนาเพิ่มศักยภาพของคนในชุมชน
  • เกิดทีมทำหลักสูตรจำนวน 10 คน ในหมู่บ้าน
  • มีผู้เข้าร่วมทดลองหลักสูตรจำนวน 80 คน
  • เกิดแกนนำ กลไกชุมชน จำนวน 20 คน
  • เกิดครอบครัวอบอุ่นในชุมชน จะนวน 20 ครอบครัว
3 เพื่อพัฒนาและสร้างความตระหนักในการจัดสภาซูรอหมู่บ้านท่ามาลัยสู่ชุมชนจัดการตนเอง
  • มีแกนนำสภาซูรอจำนวน 1 สภา
4 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ
  • จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมสสส.และสจรส.
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.