stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านดอนขี้เหล็กอุ่นใจ ห่างไกลภัยในชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02576
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภาณุเดชน์ เจริญเร๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอานัติ หวังกุหลำ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านดอนขี้เหล็ก ม.5 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0795458489935,100.58309555054place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 85,200.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 16 มี.ค. 2558 20 พ.ย. 2558 106,500.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 21,300.00
รวมงบประมาณ 213,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้คนในชุมชนในการร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชน
  • ร้อยละ 70 ของจำนวนครัวเรือน มีความเข้าใจ และรู้เท่าทันสถานการณ์ปัญหาในชุมชน
  • ร้อยละ 70 ของจำนวนครัวเรือน เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการแก้ปัญหาของชุมชน
2 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยชุมชน
  • ร้อยละ 70 ของจำนวนครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโครงการจัดขึ้น
  • เกิดแหล่งเรียนรู้ จำนวน 1 แห่ง
3 เพื่อให้มีสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งโดยทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลโครงการและมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ1ครั้ง

-มีสภาผู้นำชุมชนด้านสุขภาพ 1กลุ่ม -มีสภาผู้นำชุมชนด้านความปลอดภัย 1กลุ่ม -มีสภาผู้นำชุมชนด้านป้องกันสารเสพติด 1กลุ่ม

4 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ

 

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.